Republika Hrvatska
 
Zašto investirati u Republiku Hrvatsku?
Hrvatska, kao jedina država na svijetu koja je istovremeno srednjoeuropska, podunavska i mediteranska, svojim jedinstvenim geografskim položajem povezuje Europu sa svijetom. Moderna prometna i energetska infrastruktura, nezagađeno tlo, čisto more i bogati izvori vode daju temelje Hrvatskoj za izgradnju svoje budućnosti i pozicioniranje na europskom i svjetskom tržištu.
 
Jedinstveni zemljopisni položaj, moderna infrastruktura, politička i ekonomska stabilnost, kompetentna i visokoobrazovana radna snaga samo su neki od razloga za ulaganje u Hrvatsku.
 
Hrvatska investitorima nudi: jednostavan i izravan pristup europskim i svjetskim tržištim, modernu prometnu infrastrukturu, pouzdano poslovno okruženje za ulaganj, poticajnu investicijsku klim, visokoobrazovanu, višejezičnu i kompetentnu radnu snag, visoku kvalitetu života. 
Smještena u srcu Europe, samo dva ili tri sata leta do bilo kojeg europskog odredišta, Hrvatska, sa svojom visoko razvijenom cestovnom i željezničkom infrastrukturom, morskim i riječnim lukama te zračnim lukama, kao i unutarnjim plovnim putevima i intermodalnim terminalima, predstavlja središnju točku povezanosti između Europe i svijeta. Moderne i sigurne autoceste omogućuju brz cestovni transport i putovanja. Kroz Hrvatsku prolaze međunarodni prometni koridori, zemlja je 100% digitalizirana, a cijelo joj je područje pokriveno širokopojasnim Internetom. Visoko razvijena mreža za distribuciju plina svrstava Hrvatsku u sam vrh europskih zemalja. Sve to čini Hrvatsku idealnim prometnim, komunikacijskim i energetskim posrednikom, ne samo između zemlja u regiji, već i između Sredozemlja i ostatka svijeta.
 
Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije od 1. srpnja 2013. godine, sa svim pravima i obvezama koje proizlaze iz članstva. Hrvatska je svojim članstvom u EU postala dijelom jedinstvenog unutarnjeg tržišta i carinske unije. Unutarnje tržište karakterizira slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i radne snage te zajednička trgovinska i poljoprivredna politika. Na jedinstvenom europskom tržištu, koje čini 27 država članica, robe, usluge, kapital i ljudi mogu se slobodno kretati, kao unutar jedne države, bez prepreka koje predstavljaju državne granice. Carinsku uniju karakteriziraju zajednički carinski propisi i slobodna trgovina između država članica EU.

 

MOTIV BR.   1: JASAN ZAKONSKI OKVIR KOJI JE POTICAJAN ZA STRANE INVESTITORE

MOTIV BR.   2: CARINSKE POVLASTICE

MOTIV BR.   3: PODUZETNIČKE ZONE

MOTIV BR    4: POREZNE OLAKŠICE

MOTIV BR.   5: INSTRUMENTI ZAŠTITE STRANIH INVESTICIJA U RH

MOTIV BR.   6: SPORAZUMI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

MOTIV BR.   7: SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI

MOTIV BR.   8: SPORAZUMI O PROMOCIJI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

MOTIV BR.   9: PREFERENCIJALNI IZVOZNI REŽIM

MOTIV BR. 10: STJECANJE NEKRETNINA U RH OD STRANIH DRŽAVLJANA

 

MOTIV BR.   1: JASAN ZAKONSKI OKVIR KOJI JE POTICAJAN ZA STRANE INVESTITORE

Strana ulaganja u Hrvatskoj uređena su Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o poticanju ulaganja, Zakonom o strateškim investicijskim projektima RH i drugim zakonima.

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15, NN 25/18, NN 114/18, 32/20, 20/21) uređuje dodjelu državnih potpora radi poticanja ulaganja pravnih ili fizičkih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj koje su obveznici poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost i sudjeluju u prometu robe i usluga u RH.

Potpore uređene ovim Zakonom odnose se na projekte ulaganja i jačanja konkurentske sposobnosti u:
 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti kojima se istodobno osigurava ekološki sigurna poduzetnička aktivnost i jedan ili više od sljedećih ciljeva:
 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti,
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti,
 • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske,
 • gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske,
 • rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Ulaganje, početno ulaganje, odnosno projekt ulaganja prema odredbama Zakona je ulaganje u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo korisnika potpore, u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000 eura, odnosno u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000 eura za mikropoduzetnike uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s investicijom, odnosno tri za mikropoduzetnike ili u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000 eura i uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta za Centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera ili u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 500.000 eura za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa.

Početno ulaganje jest ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.
 
Minimalno ulaganje za ostvarenje poticaja:
 • 50.000 eura i otvaranje tri nova radna mjesta – mikropoduzetnici ili
 • 150.000 eura i otvaranje pet novih radnih mjesta – mali, srednji i veliki poduzetnici ili
 • 50.000 eura i otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko komunikacijskih sustava i softvera ili
 • 500.000 eura za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa, uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih.
 
Potpore predviđene Zakonom jesu:
 • porezne potpore za mikropoduzetnike
 • porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 • potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 • potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 
potpore za:
 • razvojno-inovacijske aktivnosti
 • aktivnosti poslovne podrške i
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 • potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 • potpore za radno-intenzivne projekte ulaganja
 • potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.
 • potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija

 

MOTIV BR. 2: CARINSKE POVLASTICE

Kako bi se poslovanje među gospodarskim subjektima na jedinstvenom tržištu EU moglo temeljiti na slobodi kretanja roba i usluga, trguje se bez carinskih formalnosti, odnosno bez provedbe carinskog nadzora nad robom i naplate carinskih davanja.

U robnoj razmjeni između članica EU i trećih zemalja u primjeni su zajednički carinski propisi EU, koji su obvezujući za sve države članice, i Zajednička carinska tarifa. UREDBA (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (CZU) temeljni je propis carinske politike EU prema kojem pravne i fizičke osobe trebaju postupati kada uvoze robu iz trećih zemalja ili kada robu izvoze u treće zemlje te tko, kada i kako plaća izvozne ili uvozne carine i ostala davanja.
 

 

MOTIV BR. 3: PODUZETNIČKE ZONE

Na svojem cijelom teritoriju, Republika Hrvatska ima više od 100 poduzetničkih zona u vlasništvu općina ili gradova, koje su u potpunosti spremne za ulaganja te opremljene komunalnom infrastrukturom, riješenim imovinsko-pravnim odnosima, dobrim logističkim i prometnim vezama (pristup autocestama, željeznici, lukama, itd.). Uz snažnu potporu lokalnih zajednica, korisnicima poduzetničkih zona se pruža mogućnost korištenja dodatnih olakšica i poticaja na lokalnoj razini (npr. djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i/ili komunalnog doprinosa, konkurentne cijene zemljišta, itd.).

 

MOTIV BR. 4: POREZNE OLAKŠICE
Ukupni iznos poreznih poticaja koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja poreznih poticaja određuje se u apsolutnom iznosu razlike obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunatog na temelju Zakona o porezu na dobit i iznosa izračunatog na temelju Zakona o poticanju ulaganja, a poštujući maksimalni dopušteni iznos ukupnih potpora.
 

Porezne potpore za mikropoduzetnike

Minimalno ulaganje (EUR)

Nova radna mjesta

Razdoblje za otvaranje novih radnih mjesta

Umanjenje stope poreza na dobit

Trajanje potpore

50,000

3

unutar razdoblja od 3 godine od početka ulaganja

50%

do 5 godina

 

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnik

Minimalno ulaganje (u milijunima EUR-a)

Nova radna mjesta

Umanjenje stope poreza na dobit

Trajanje potpore

>0,05 - 1 u centre za razvoj informacijsko- komunikacijskih sustava i softvera

10

50%

do 10 godina

0.15 - 1

5

50%

do 10 godina

1–3

10

75%

do 10 godina

više od 3

15

100%

do 10 godina

 
 
Novo radno mjesto mora biti popunjeno unutar razdoblja od tri godine od početka projekta ulaganja.
 
Minimalno razdoblje očuvanja predmetnog projekta ulaganja:
 • Mala i srednja poduzeća – 3 godine
 • Velika poduzeća – 5 godina

Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa. Odnose se na projekte ulaganja isključivo u proizvodno-prerađivačkoj industriji.

Minimalno ulaganje za koji se odobrava potpora:
 • 500.000,00 eura za modernizaciju poslovnih procesa
 
Minimalno ulaganje
Uvećana razina produktivnosti po zaposleniku nakon isteka trogodišnjeg razdoblja
Umanjenje stopa poreza na dobit
Trajanje potpora
0,5-1 milijun EUR- a
> 10 %
u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja
50 %
do 10 godina
1-3 milijuna EUR- a
75 %
do 10 godina
> 3 milijuna EUR- a
100 %
do 10 godina
 
 
 
MOTIV BR. 5: INSTRUMENTI ZAŠTITE STRANIH INVESTICIJA U RH

Republika Hrvatska zakonima jamči ista prava stranim ulagačima kao i domaćima te osigurava slobodno iznošenje dobiti i uloženoga kapitala iz zemlje po završetku ulaganja.

Inozemni ulagač je u pravima, obvezama i pravnom položaju u trgovačkom društvu, pod uvjetom uzajamnosti, izjednačen s domaćom osobom. Ustavom Republike Hrvatske utvrđeno je da se prava stečena ulaganjem kapitala neće umanjivati zakonom ili drugim pravnim aktima te se osigurava slobodno iznošenje dobiti i uloženoga kapitala iz zemlje po prestanku ulaganja.
 

 

MOTIV BR. 6: SPORAZUMI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
Republika Hrvatska je potpisala ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s više od 60 zemalja širom svijeta.
Cjelovit popis zemalja s kojima Hrvatska ima ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nalazi se na web stranici Ministarstva financija - Porezne uprave Republike Hrvatske.
 

 

MOTIV BR. 7: SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI
Kako je Republika Hrvatska punopravna članica EU, u okviru Zajedničke trgovinske politike trgovinski odnosi članica EU s trećim zemljama uređuju se trgovinskim sporazumima.

Ulaskom u EU značajno su povećane mogućnosti preferencijalnog izvoza i uvoza s obzirom na sporazume o slobodnoj trgovini koje je Unija sklopila ili će sklopiti s trećim zemljama. Pri uvozu robe nepreferencijalnog/ nepovlaštenog podrijetla iz trećih zemalja primjenjuje se Zajednička carinska tarifa EU.

Pregled svih zaključenih trgovinskih sporazuma, statusa sporazuma o kojima se pregovara te moguće pretraživanje trgovinskih odnosa EU s trećim zemljama i regijama dostupan je na stranici Europske komisije.

Pregled statusa sporazuma o kojima se pregovara dostupan je na stranici Europskog vijeća. Dodatno korisne poveznice s dostupnim trgovinskim sporazumima: Središnji državni portal.
 

 

MOTIV BR. 8: SPORAZUMI O PROMOCIJI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA
Na razini Europske Unije se reguliraju politike izravnih stranih ulaganja u ime svih članica. Više informacija o ciljevima investicijske politike EU dostupno je ovdje.
 

 

MOTIV BR. 9: PREFERENCIJALNI IZVOZNI REŽIM

Sustav Općih carinskih povlastica EU (GSP) je sustav kojim Europska unija jednostrano dodjeljuje trgovinske povlastice zemljama u razvoju i najnerazvijenijim zemljama:

 • snižavanjem carinskih stopa zemljama u razvoju prilikom uvoza u EU
 • ukidanjem carinskih stopa za najnerazvijenije zemlje prilikom uvoza u EU
 • Detaljne informacije o Općim carinskim povlasticama EU dostupne su na stranicama:
 • Središnjeg državnog portala Europske komisije

   

MOTIV BR. 10: STJECANJE NEKRETNINA U RH OD STRANIH DRŽAVLJANA

Pravne osobe osnovane i registrirane u Hrvatskoj, bez obzira na to je li u njih uložen domaći ili strani kapital, smatraju se domaćim pravnim osobama i imaju pravo stjecati vlasništvo nad nekretninama. Strana fizička ili pravna osoba može steći pravo vlasništva nad nekretninama, uz načelo uzajamnosti i suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, izuzev državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije za koje ne postoje takva ograničenja.

  Službeni jezik:  Hrvatski
  Glavni grad:  Zagreb
  Predsjednik države:  Zoran Milanović
  Premijer:  Andrej Plenković
  Površina:  56.6 km²
  Populacija:  4.1 Miliona (2020)
  Valuta:  Kuna (HRK)
  Registarska tablica:  HR
  Telefonski predbroj: +385