Opći uvjeti poslovanja 

1. Opseg
 
1.1 Sljedeći opći uvjeti vrijede za sve pravne transakcije između tvrtke CORAL Consulting Service d.o.o, u daljnjem tekstu "savjetnik", sa svojim ugovornim partnerom, u daljnjem tekstu "klijent". Odstupajući opći uvjeti klijenta ne vrijede.
 
1.2 Savjetnik pruža usluge u području poslovnog savjetovanja, posebno u područijima: planiranja, posredovanja i pokretanja poslovanja.
 
2. Opseg usluga
 
2.1 Detaljniji opis usluga koje se pružaju proizlazi iz potvrde narudžbe, dodataka uz nju i svih opisa usluga koje pruža konzultant. Svi navedeni dokumenti dio su ugovora o savjetovanju sklopljenog između stranki.
 
2.2 Usluge savjetnika pružaju se kada su potrebne analize, rezultirajući zaključci i preporuke sastavljeni i objašnjeni klijentu. Nebitno je da li ili kada se provode zaključci ili preporuke.
 
2.3 Događaji poput više sile, koji znatno otežavaju ili privremeno onemogućuju uslugu, ili smetnje zbog nedostatka suradnje klijenta, daju pravo savjetniku da odgodi izvršenje svoje usluge za vrijeme trajanja spriječenosti i razumnog vremena pokretanja. Radni sporovi i slične okolnosti ekvivalentni su višoj sili ukoliko su nepredvidljivi i ozbiljni. Stranke će se odmah obavijestiti o nastanku takvih okolnosti.
 
3. Promjene u redoslijedu/zahtjevu
 
3.1 Izmjene i dopune zahtjeva moraju se izvršiti u pisanom obliku.
 
3.2 Sve dok se promjene ne zabilježe u pisanom obliku, savjetnik će obavljati posao bez razmatranja zahtjeva za promjenom.
 
3.3 Savjetnik je dužan uzeti u obzir zahtjeve klijenta za promjenama, pod uvjetom da je to za njega razumno u okviru njegovih operativnih kapaciteta, posebno s obzirom na napor i vremensko planiranje. Nastali dodatni troškovi naplatit će se u skladu s odjeljkom 4.2. ovih Općih uvjeta.
 
4. Naknada
 
4.1 Primjenjuje se naknada dogovorena u potvrdi narudžbe. Ako ugovorom nije drugačije određeno, fakture se dostavljaju odmah i bez ikakvih odbitka nakon izdavanja računa. Klijent je u zakašnjenju isključivo putem podsjetnika od savjetnika ili, ako je vrijeme plaćanja određeno u kalendaru, uz neplaćanje u dogovoreno vrijeme. Od početka zadanog , savjetnik ima pravo na zatezne kamate u iznosu od 10 % iznad osnovne stope. Pravo zahtjeva za potraživanja dodatne štete ostaje nepromijenjeno.
 
4.2 Ukoliko klijent promijeni ili otkaže zahtjev, radove, planiranje i slično ili promijeni preduvjete za pružanje usluga, nadoknadit će savjetniku sve nastale troškove i osloboditi savjetnika svih obveza prema trećim stranama.
 
4.3 Ukoliko klijent odustane od ugovora prije početka obrade naloga, savjetnik može zahtijevati prikladan dio dogovorene naknade kao naknadu za otkazivanje.
 
4.4 Svi iznosi koji se plaćaju ne uključuju zakonski porez na promet po trenutno važećoj stopi.
 
4.5 Eksterni troškovi i izdaci prema trećim stranama trebaju se nadoknaditi savjetniku odvojeno uz predočenje odgovarajućih računa.
 
5. Dužnost klijenta da sarađuje
 
5.1 Klijent je dužan podržati savjetnika najbolje što može u kontekstu suradnje bazirane na povjerenju i stvoriti sve preduvjete potrebne za pravilno izvršenje naloga u njegovoj sferi djelovanja; posebno mora blagovremeno staviti na raspolaganje sve dokumente i podatke potrebne i važne za izvršenje naloga. Klijent odmah obavještava savjetnika o svim okolnostima koje se dogode tijekom izvršenja projekta i koje bi mogle utjecati na obradu.
 
5.2 Na zahtjev savjetnika, klijent mora pismeno potvrditi ispravnost i cjelovitost dokumenata koje je predao, kao i svoje podatke i usmene izjave.
 
5.3 U vezi s ovim nalogom, klijent će uključiti ili angažirati druge pružatelje usluga samo u dogovoru sa savjetnikom.
 
5.4 Klijent se obvezuje da neće unajmiti ili angažovati bilo kojeg zaposlenika ili bivšeg zaposlenika savjetnika zaposlenog u vezi s izvršenjem zahtjeva prije isteka 24 mjeseca nakon završetka suradnje.
 
6. Odgovornost savjetnika
 
6.1 Savjetnik odgovara samo za štetu koju su on ili njegovi suradnici prouzročili namjerno ili iz krajnje nepažnje.
 
6.2 Odgovornost za lakši ili jednostavni nemar postoji samo u slučaju kršenja bitnih ugovornih obveza. U ovom je slučaju odgovornost ograničena na štetu koja je tipična za usporedive poslove ove vrste, a koje su bile predvidive prilikom sklapanja ugovora ili najkasnije kada je provjerena povreda dužnosti. Isključena je odgovornost za štetu koja nije tipična za ugovor.
 
6.3 Ugovorni zahtjevi klijenta za naknadu štete prema savjetniku ističu 2 godine nakon što je zahtjev nastao.
 
7. Povjerljivost i zaštita podataka
 
7.1 Savjetnik se obvezuje tretirati sve informacije u vezi ovog zadatka, posebno o podacima tvrtke, bilancama, planovima, dokumentima i slično, strogo povjerljivo na neograničeno vrijeme kao i da na isti način obaveže treće strane koje je on konsultovao da poštuju princip "apsolutne šutnje".
 
7.2 Klijent je suglasan da savjetnik može elektronski pohraniti i obraditi sadržaj ugovora i usluga stvorenih u okviru ovog ugovora u skladu s propisima o zaštiti podataka. Obje strane ugovora obvezuju se da neće prosljeđivati elektronski pohranjene ili druge podatke trećim stranama.
 
8. Zaštita intelektualnog vlasništva
 
8.1 Izvješća, planovi, nacrti, izjave i izračuni koje je pripremio savjetnik mogu se koristiti samo u ugovorno dogovorene svrhe. Za svako korištenje ovih usluga izvan ugovora, posebno za njihovo objavljivanje, potrebno je prethodno pismeno odobrenje savjetnika. To vrijedi i ako pružena usluga ne podliježe posebnim zakonskim pravima, posebno autorskim pravima.
 
8.2 U slučaju kršenja odredbi klauzule 8.1, savjetnik ima pravo na dodatnu naknadu u iznosu koji odgovara okolnostima.
 
9. Trajanje ugovora, otkazni rokovi
 
9.1 Ako nije drugačije ugovoreno, ugovor se može raskinuti s otkaznim rokom od 30 dana do kraja mjeseca. 
 
9.2 Pravo na raskid ugovora bez najave iz važnog razloga ostaje nepromijenjeno. Raskid mora biti u pisanom obliku.
 
10. Pravo zadržavanja i pohrane dokumenata
 
10.1 Savjetnik ima pravo zadržavanja dokumenata koji su mu dostavljeni dok se njegovi zahtjevi ne riješe u cijelosti.
 
10.2 Nakon podmirivanja potraživanja iz ugovora, savjetnik mora predati sve dokumente koje mu je klijent ili treća strana dala prilikom izvršenja zahtjeva. To se ne odnosi na korespondenciju između stranaka, kao ni na jednostavne kopije izvještaja, organizacijskih planova, crteža, izjava, izračuna itd. izrađenih u okviru zahtjeva, pod uvjetom da je klijent dobio originale.
 
10.3 Obveza savjetnika da čuva dokumente istječe šest mjeseci nakon što je poslan pismeni zahtjev za prikupljanje, inače tri godine, a za dokumente zadržane u skladu s odjeljkom 10.1 pet godina nakon završetka ugovornog odnosa.
 
11. Završne odredbe
 
11.1 Klijent nema pravo ustupiti svoja potraživanja iz ugovora.
 
11.2 Poravnanje ili potraživanje prava zadržavanja od strane klijenta dopušteno je samo s priznatim ili zakonski utvrđenim protutužbama ili u slučaju njih
 
11.3 Izmjene i dopune ovih uvjeta ili ugovora moraju se izvršiti u pisanom obliku i kao takvi moraju biti izričito označeni.
 
11.4 Primjenjuje se zakon Republike Hrvatske. Mjesto izvršenja i nadležnost je grad Zagreb.